ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ….. ਗੋਲ ਗੋਲਪਹੀਏ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?ਗੋਲ ਪਹੀਆਂ ਬਿਨਾ ਬੱਸ ਨਹੀ ਚੱਲੇਗੀ|ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?ਕੋਈ ਚੌਰਸ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀ ਖਰੀਦਦਾ?ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਣਂਦੀ?ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੰਦੀ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿੰਦੀ ਗੋਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ|ਅੱਖਾਂ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹਨ?ਉਹ ਗੋਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ|ਜ਼ੀਰੋ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ|
Click to Read an Interactive version of this story here