ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹਾਂ| ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ| ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ|…

The Panda and his new Friends

The Panda and his new friends.. -By Aahana Kothari 3rd Grader(step by Step Int.School Jaipur) One day a boy named Brandon and his friend Lily were getting bored at home and they decided to visit the zoo. In the zoo there were many animals, but all their attention was drawn towards the baby Panda. They touched the…

Race across India

Race Across India -By Priyansh Lodha 4th Grader S.M.S Jaipur There was a cyclist named Aditya Clarke. His biggest dream was to win the race across India. He was from the Sharks team.The race track was 3150 miles long. Last year he had participated in three races but never won any. Race was scheduled on…

My Biggest Dream to be an Inventor

My Biggest Dream to be an Inventor -By Aditya 4th Grader Neerja Modi  (Jaipur) One day while playing football at my friend’s house my friend suddenly fell down and got hurt. On inquiring what had happened, he narrated all his previous incidents when he got hurt while playing. While sympathizing with him I got a…

मोरु एक पहेली

मोरु को देख कर लगता था कि गंगा के इस पार या उस पार वाला मुहावरा उस के लिये लिखा गया था| उसकी पसंद या नापसंदगी बड़ी जबरदस्त थी| जो काम वह नहीं करना चाहता वह् कोई भी उससे करवा नहीं सकता था और नाही कोई उसे अपने मन का काम करने से रोक सकता…